Conditions d'utilisation

ALGEMENE VOORWAARDEN

1 IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

Naam: Sprints and Glory
Adres: De Romboutweg 134, 2930 Brasschaat - België
Vorm: eenmanszaak
Email: info@sprintsandglory.be
Ondernemingsnummer: 0749.493.957

 

2 ALGEMEEN 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sprints and Glory als webwinkelier aan jou als consument/klant (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt). Gelieve deze zorgvuldig te lezen voor je een bestelling plaatst.

Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Alle betwistingen uit hoofde van deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen of de rechtbanken van het arrondissement waar de verwerende partij is gevestigd en dit volgens de keuze van de eiser.

Elke elektronische bestelling van producten door de klant geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds bindend.

Deze Algemene Voorwaarden hebben altijd voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard door Sprints and Glory .

Als een bepaling van onderhavige Algemene Voorwaarden nietig is, brengt dergelijke bepaling de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet in het gedrang en blijven deze bepalingen volledig van kracht. 

Sprints and Glory behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant. De versie van de Algemene Voorwaarden die geldt voor je bestelling, is de versie die te vinden is in de webshop op het moment van de plaatsing van je bestelling.

 

3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het plaatsen van de bestelling en door de betaling.

 

4 ONS AANBOD 

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product

We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren en informatie verschillen van de werkelijkheid. Vergissen is bovendien menselijk. Als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

Als we niet in staat zijn om de door jou bestelde producten te leveren door een stockfout, stocktekort of elke andere onvoorziene omstandigheid, zal je bestelling geannuleerd worden en brengen we je daarvan per email op de hoogte. Vervolgens volgt de terugbetaling van het/de geannuleerde producten(en).

Het feit dat producten of diensten op een bepaald tijdstip worden aangeboden in de webshop, biedt geen garantie dat deze producten of diensten ten allen tijde verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

 

5 LEVERINGSVOORWAARDEN

Sprints and Glory zal handelen als een goede huisvader bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling van de producten.  

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze onmiddellijk na het
afronden van de bestelling en de hieraan verbonden betaling - en dit binnen twee werkdagen. Als de bestelling op vrijdag geplaatst wordt zal de bestelling pas de eerstvolgende weekdag, zijnde maandag verzonden worden.

Alle goederen en diensten worden geleverd op het door de klant bij de bestelling aangegeven adres. De klant dient bij de bestelling het adres grondig na te kijken. Wanneer een bestelling terugkomt wegens het opgeven van een fout of onvolledig adres, wordt hiervoor automatisch een administratieve vergoeding van 5,00 EUR aangerekend. Deze vergoeding van 5,00 EUR wordt aangerekend zowel wanneer in dit geval een terugbetaling dient te gebeuren als wanneer het pakket opnieuw verstuurd dient te worden.

Dit geldt ook wanneer het pakket niet wordt afgehaald op het postkantoor en hierdoor automatisch terug bij Sprints and Glory toekomt.

Wij leveren enkel in België. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

Leveringen door Sprints and Glory gebeuren via BPost. Het risico van levering ligt bij de klant. Sprints and Glory is niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade wegens niet-levering, laattijdige levering, verlies, schade en diefstal van goederen tijdens de levering. 

Indien je terzelfdertijd meerdere producten via onze webshop bestelt met verschillende leveringsdata, worden deze steeds gebundeld verzonden. De leveringsdatum voor jouw bestelling zal gebaseerd worden op de langste leveringsdatum van de producten. 

 

6 BETAALMOGELIJKHEDEN

In  de webshop van Sprints and Glory is het mogelijk om te betalen met Bancontact, PayPall en bankoverschrijving. 

Betaling gebeurt altijd online.De bestelde producten worden pas verzonden na bevestiging van de betaling. 

Mochten er per uitzondering goederen afgehaald worden op het adres van Sprints and Glory dan dient de betaling ook onmiddellijk plaats te vinden. Dit kan dan met bancontact of eventueel uitzonderlijk met cash.

 

7 OVERMACHT

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,...

 

8 AANSPRAKELIJKHEID

Sprints and Glory garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan de klant geleverde product.

Indien het geleverde product niet aan hogervermelde eisen voldoet, heeft de klant recht op een herstelling, vervanging of terugbetaling.

De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst te controleren.
Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd is, onvolledig is of niet voldoet aan hetgeen in redelijkheid kan worden verwacht, dan moet
de klant (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken schriftelijk en duidelijk melden via info@sprintsandglory.be.
Deze melding, met opgave van de reden, moet geschieden binnen 14 kalenderdagen na datum van levering. Indien dergelijke melding niet gebeurt binnen deze termijn, geldt het onweerlegbaar vermoeden dat de klant de geleverde goederen volledig en in zijn geheel heeft aanvaard. In dat geval kan er in hoofde van Sprints and Glory geen enkele vorm van aansprakelijkheid worden weerhouden.

Sprints and Glory kan niet aansprakelijk worden gesteld indien:

1. de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

2. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met onze aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

3. de geleverde producten gedragen zijn of de het label en andere identificatiemiddelen verwijderd heeft

 

9 PRIJS

Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Als we een periode vermelden voor bepaalde prijzen, wijzigen onze prijzen niet tijdens deze periode, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.

Onze prijzen worden vermeld in euro en zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. 

Verzendkosten worden apart aangerekend.

Als er periodieke kortingen zijn, zullen de voorwaarden zeer duidelijk gecommuniceerd worden bij het plaatsen van de actie.

 

10 HERROEPINGSRECHT

Referentie naar Wet m.b.t. marktpraktijken en consumentenbescherming  6/4/2010.

Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van 14 keldenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan de bestelling dan, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden, annuleren of terugsturen. 

Voor de uitoefening van dit recht, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in te rekenen vanaf de dag van de levering aan de klant. 

Hou bovendien rekening met onderstaande instructies: 

​1. Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, stuur je binnen de hierboven vermelde termijn een email naar info@sprintsandglory.be om ons op de hoogte te brengen.

2. Wij zullen je per email een ontvangstbevestiging van jouw retour of annulatie. ​

3. Je dient de goederen terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Je kan het retourpakket retourneren via de Bpost of een koerier naar keuze naar ons adres : Sprints and Glory De Romboutweg 134 - 2930 Brasschaat 

3. Binnen de 14 kalenderdagen nadat we de goederen terug ontvangen hebben, ruilen we het product of betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug en dit  met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald. 

De directe kosten van het terugzenden en de verantwoordelijkheid van de terugzending van de goederen zijn ten laste van de klant. Retourkosten worden enkel vergoed indien wij een foutief of beschadigd artikel hebben geleverd. In alle andere gevallen zal de klant de retourzending zelf moeten bekostigen.

Ontvangt Sprints and Glory de retour niet binnen 14 kalenderdagen na levering  bij de klant, dan wordt deze terugzending niet meer geaccepteerd en heeft de klant tevens geen recht op terugbetaling van het aangekochte product. De bestelling kan hierbij terug verstuurd worden naar de klant na betaling van de standaard verzendingskosten (€5,70)

Tijdens de eerste 14 kalenderdagen na de levering verwachten we dat de klant zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Als de klant de goederen nog wil kunnen terugsturen, mag hij deze goederen enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt en gedragen zijn. Als de goederen teruggestuurd worden, moet dit gebeuren in de originele ongebruikte staat, met de labels en alle andere identificatiemiddelen er nog aan en in de originele verpakking, samen met alle geleverde toebehoren en met een kopie van de leveringsbonnen bijgevoegd. 

Alle producten aangekocht via de webshop kunnen teruggestuurd worden, met uitzondering van cadeaubonnen en gepersonaliseerde producten.

Sprints and Glory mag wachten met de terugbetaling van de geretourneerde goederen tot de goederen terug in ons bezit zijn of tot de klant heeft aangetoond dat hij de goederen effectief heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

11 INTELLECTUELE EIGENDOM

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

12 EIGENDOM VAN GOEDEREN

Alle producten die aan de klant geleverd zijn, blijven eigendom van Sprints and Glory en dit tot het moment dat alle openstaande betalingen van de betreffende producten voldaan zijn.